Vedtægter

5.1 Klubbens navn

5.1.1

Klubbens navn er Sind Klubben Fristedet, og hjemstedet er Viborg Kommune.

5.1.2

Klubben er en selvejende institution

5.2 Klubbens formål og opgaver

At fungere som fristed for mennesker med psykiske – og sociale vanskeligheder.

At styrke medlemmernes selvtillid og gennem hjælp til selvhjælp at inspirere til større uafhængighed og lyst til at give sig i kast med vanskelighederne med udgangspunkt i den enkeltes behov.

At inddrage medlemmerne i diverse aktiviteter i og udenfor klubben, med henblik på at Øge medlemmernes egen mestring, og Øge kontaktfladen til det omgivende samfund, for derved at gøre medlemmerne bedre fungerende som mennesker i samfundet.

At medlemmerne i størst mulig omfang skal gøres ansvarlige for de daglige gøremål såsom madlavning, indkøb og rengøring.

5.3 Klubbens bestyrelse

5.3.1

Klubbens ledelse består af en bestyrelse, der i samarbejde med den daglige leder af Fristedet, varetager den overordnede ledelse og drift af klubben.

For bestyrelsens medlemmer gælder dansk rets almindelige erstatningsbestemmelser. Bestyrelsens medlemmer hæfter ikke personligt for klubbens gæld.

Bestyrelsen påser, at klubbens administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til klubbens formål og de retningslinjer, der til enhver tid gælder for klubbens ledelse og drift. Indgåelse og ophævelse af aftaler der rækker ud over klubbens daglige ledelse og drift, kræver bestyrelsens tilslutning.

Indgåelse og ophævelse af aftaler der rækker ud over klubbens daglige ledelse og drift kræver bestyrelsens tilslutning.

5.3.2

Bestyrelsen består af 4 medlemmer.

Viborg kommune udpeger 2 repræsentanter for en 4-årig periode. Udpegningen sker i forbindelse med den samlede ny konstituering efter et byrådsvalg.

Et medlem udpeges blandt medlemmerne af det fagudvalg som har ansvaret for Socialområdet.

Et medlem udpeges i ledergruppen fra Socialområdet, idet der lægges særligt vægt på faglig- og ledelsesmæssig indsigt på psykiatriområdet.

Et medlem udpeges af Sind Region Midtjylland for en tilsvarende 4-årig periode. Udpegningen sker med afsæt i at have viden om de lokale forhold i Viborg kommune.

3 medlemmer valgt af og blandt klubbens medlemmer. Der udpeges endvidere en suppleant, som kan deltage i bestyrelsesmøderne med observatørstatus.

Bestyrelsesmedlemmerne fra klubben er valgt for en 2-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Valg af klubmedlemmer til bestyrelsen finder sted på det årlige klubmøde i februar måned.

Som bestyrelsesmedlem kan kun vælges personer, der har været medlem af Fristedet mindst 1 år og kommet i klubben ugentligt og efterlevet klubbens formål.

5.3.4  Bestyrelsens konstitution
5.3.5

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand. Næstformand vælges blandt brugervalgte medlemmer.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 4 medlemmer, heraf skal enten formanden eller næstformanden, være er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens, eller i dennes fravær, næstformandens stemme afgørende.

Bestyrelsen tegnes ved formanden, og ved dennes fravær næstformanden.

Bestyrelsen holder møde, når formanden, næstformanden eller 2 medlemmer fremsætter Ønske herom skriftligt til formanden. Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt.

Bestyrelsesmøderne indkaldes ved at formanden/næstformanden udarbejder dagsorden, som skal udsendes senest en uge før mødet.

Sekretæren udfærdiger et referat som godkendes senest 14 dage efter afholdt møde.

5.3.6

Bestyrelsesarbejdet er ulønnet.

5.3.7

Alle, der er valgt til et tillidshverv i den selvejende institutions bestyrelse kan udelukkes fra udøvelse af sit hverv, såfremt hun/han optræder til skade for klubbens formål og virke.

5.4 Opløsning af den selvejende institution Klubben Fristedet

Beslutning om Klubben Fristedets opløsning kan kun vedtages af den siddende bestyrelse, og såfremt det kan tiltrædes af politisk godkendelse i Viborg kommune.

5.4.1

Nærværende vedtægter kan kun ændres ved flertal i bestyrelsen og såfremt ændringen kan tiltrædes af Viborg kommune.

 

Nærværende vedtægter ændret:

Viborg, den 15/12.2016

 

Driftsoverenskomst

Pr. 01/01-2017 har Viborg kommune og Sind-klubben Fristedet indgået driftsoverenskomst som på nuværende tidspunkt udgør 400.000 kr årligt.